לוגו אלול
תפריט >
/
תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר  של עמותת עמותת אלול (אלו ואלו) (ע"ר)

1. הסכמה

 • אנא קרא/י את התנאים בעיון רב והימנע/י משימוש באתר של ״ עמותת עמותת אלול (אלו ואלו) (ע"ר) (להלן –"העמותה") במידה ואינך מסכים/מה להם. השימוש באתר ו/או שימוש בשירותים אותם מציעה העמותה, מותנה בהסכמתך המלאה לתנאי השימוש, קריאת תכני האתר וכן כל שימוש שתעשה/י באתר יעיד על הסכמתך לכל תנאי השימוש כאמור.   
 • מובהר כי תנאי השימוש חלים בין אם הינך גולש לאתר העמותה ו/או עושה שימוש בשירותיה, באמצעות מחשבך ו/או באמצעות אפליקציה ו/או בטלפון הנייד האישי וכיו"ב.

2. בעלות

 • אתר העמותה  לרבות, כל התכנים, הקבצים, סימני המסחר וכל חומר אחר המופיע בהם  הינו בבעלותה הבלעדית של העמותה. מלוא זכויות הקניין הנן של העמותה בלבד ו/או של צדדים שלישיים אשר העניקו לעמותה זכות לעשות בתכנים שימוש. אין להעתיק, להפיץ, או להציג את התכנים והחומרים המופיעים באתר אלא בהסכמת העמותה מראש ובכתב.
 • העמותה תהא רשאית לשנות על פי שיקול דעתה הבלעדי, את עיצובו של האתר ו/או מבנהו ו/או תכניו ו/או להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, חלקם או כולם, ואף לסגור את האתר, ו/או לשנות את תנאי שירות אלה, ו/או כל היבט אחר באתר גם בלא הודעה מראש. המשתמש/ת מוותר/ת בזאת על כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה.
 • על אתר זה יחולו לכל דבר ועניין דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע והכרוך בשימוש באתר זה באופן ישיר או עקיף, יהא בבתי משפט המוסמכים במחוז ירושלים

3. השימוש בתכנים, הקבצים ובמידע המופיע באתר:

 • הנך מצהיר ומתחייב כי השימוש שתעשה במידע, במאמרי העמותה ובתכני האתר (להלן – "התוכן") הוא לשימוש אישי ופרטי שלך בלבד. אינך רשאי לאפשר שימוש  או להעביר את תוכנו או להרשות שימוש כלשהו בתוכן, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדים שלישיים.
 • הנך מתחייב, כי התוכן של האתר, לא ישמש אותך למטרות מסחריות או עסקיות כלשהן וכן הנך מתחייב לעשות שימוש חוקי בלבד באתר ושירותיו על פי כל דין, שלא לפגוע בעמותה ובאתר, ולמעט שימוש פרטי ואישי, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכנו של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, או הועלה לאתר, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע. בנוסף, אין להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל תוכן, מידע, תוכנה או שירותים שהושגו מהאתר.
 • מובהר כי השירות והמידע באתר מוצע לציבור הרחב "כמות שהוא – "As Is". העמותה לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. העמותה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. העמותה לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר ובתכניו, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי אינטרנט.
 • הנך מצהיר כי ידוע לך כי התוכן באתר מועבר AS-IS (כפי שהם). העושה שימוש במידע ובתכנים המופיעים באתר ו/או כפי שנשלחו לו על ידי העמותה, עושה זאת על אחריותו/ה המלאה והבלעדית ולא תהיה לו/ה כל תביעה, דרישה ו/או טענה, מכל סוג שהוא, כלפי העמותה  ו/או מי מטעמה.
 • המידע הנמסר באתר אינטרנט זה הינו מידע כללי ואינפורמטיבי בלבד, ויכול לשמש כמקור מידע לגולשים באתר בלבד. אין להציג מידע זה ו/או תשובות הניתנות במסגרת אתר אינטרנט זה, בפני כל גוף או גורם חיצוני ואין להסתמך עליהם לכל צורך אחר.
 • ייתכן כי חלק מהמידע המתפרסם באתר כולל גם מידע שמתפרסם באתר על ידי המשתמשים. העמותה אינה אחראית למידע שמתפרסם על ידי המשתמשים והוא אינו נעשה מטעמה. העמותה ו/או מי מטעמה לא תישא כלל באחריות למידע, מודעות ו/או כל הצעות שיתפרסמו באתר מטעם המשתמשים וכמו גם לכל תוצאה שעלולה למבוע כתוצאה משימוש במידע שכזה.

4. הגבלת אחריות

 • בעצם השימוש באתר ו/או בשירותי העמותה הנך מסכים/מה לכך כי העמותה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו לך כתוצאה מפנייה לעמותה ו/או כתוצאה משימוש ו/או מהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר ו/או אשר נשלחו למשתמש ע"י העמותה ו/או שהגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר ו/או כתוצאה מהפסקת השירות. לא תהיה לך כל טענה בגין אבדן נתונים ו/או תוכנות שהיו ברשותו ו/או בגין הפרעות במהלך השימוש באתר.  הנך פוטר/ת את העמותה ולא תהיה לך או למי מטעמך כל טענה בגין הסתמכותו/ה על המידע שפורסם באתר /או מידע אשר הגיע אליו מאת העמותה ו/או שהגישה אליו מתאפשרת דרך האתר והעמותה לא תישא באחריות כלפי המשתמש ו/או כלפי כל צד ג' בנוגע למידע שפורסם באתר  ו/או בנוגע לכל מידע שנשלח לו/ה ע"י העמותה ו/או מי מטעמה.

5. קישורים לאתרים אחרים:

 • באתר זה קיימים קישורים לאתרים מחוץ לאתר העמותה. קישורים אלה ניתנים מטעמי נוחות. האתרים המקושרים אינם תחת שליטה של העמותה והעמותה אינה אחראית לתכנים של כל אתר מקושר או כל קישור הכלול באתר מקושר, או לכל שינויים או עדכונים לאתרים כאלה והיא אינה אחראית לכל נזק שעשוי להיגרם עקב הפניה לאתרים אלה ו/או עקב הסתמכות על תוכניהם. אתרים אלו יכולים להיות אתרי תוכן ומידע או אתרי קניה מקוונת. כל מידע או פעילות שתעשה באתרים אלו הינם באחריות אותם אתרים והמשתמש/ת עצמו/ה ויש לקרוא באתרים אלה את תנאי השימוש לפני הגלישה בהם.
 • בנוסף, במידה והופנית לתנאי השימוש של העמותה מתוך עמוד נחיתה ו/ או מתוך אתר אחר שהינו בבעלות העמותה, דע כי תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן חלים עליך במסגרת השירות אליו נרשמת.

6. הזמנות דרך האתר

 • באתר קיימת אפשרות לרישום לקורסים ופעילויות בתשלום המוצעים על ידי העמותה, כולל קישורים למסכי מכירה שהינם בבעלות ספק צד ג'.
 • תנאי השימוש יחולו גם על השימוש של המשתמש במסכי המכירה ו/או הקישורים הנזכרים לעיל, והשימוש בהם הוא באחריות המשתמש בלבד.
 • תנאי ההזמנה-ביטול כפופים להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
 • התשלום עבור הקורסים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של העמותה.
 • אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. 
 • העמותה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר.
 • לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה.
 • מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע העמותה בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות הקורס.
 • במקרה בו לא אושרה  העסקה על ידי חברת האשראי או כל אמצעי תשלום אר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 • במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.
הודעת ביטול

הודעת ביטול תחשב ככזו באם תימסר בדוא"ל למשרדי אלול לכתובת elul@elul.org.il או shir@elul.org.il (אין להודיע למנחים) ותיכנס לתוקף עם קבלתה. הודעת ביטול שתשלח בהודעת טקסט לטלפון הנייד לא תיחשב הודעת ביטול כדין.

הרשמה וביטול קורס/ סדנה מעל מפגש אחד:
 1. ההרשמה לקורס על בסיס כל הקודם זוכה.
 2. נוהל ביטול הרשמה:
 • הודעת ביטול שתתקבל בדוא"ל, עד 14 יום לפני תחילת הקורס– יגבו דמי ביטול בגובה 5% מעלות הקורס או 100 ₪ הנמוך מבניהם (להלן- "דמי הביטול").
 • הודעת ביטול שתתקבל בדוא"ל מ- 14 יום לפני תחילת הקורס ועד המפגש הראשון (כולל) – יגבו דמי הביטול לעיל + 15% משכר הלימוד.
 •  מהמפגש השני ואילך – אין החזר כספי.
 1. במהלך השנה נעדכן את משתתפי הקורס בוואטסאפ ובדוא"ל על פרטים שונים הקשורים לקורס או שינויים.
נוהל ביטול לפעילות חד פעמית לקהל הרחב (חגים וכו'):
 1. הודעת ביטול שתתקבל בדוא"ל עד 2 ימי עסקים לפני מועד הפעילות/האירוע תזכה בהחזר כספי מלא, בכפוף לאמור בסעיף 2 להלן. בגין הודעת ביטול שתתקבל בדוא"ל פחות משני ימי עסקים לפני מועד האירוע, לא יינתן החזר כספי.
 2. ביטול פעילות/אירוע הכוללים אוטובוס ו/או הארחה,  ו/או לינה יחולו דמי הביטול הבאים:
 • הודעת ביטול שתתקבל בדוא"ל עד 7 ימי עסקים לפני מועד הפעילות יגבו דמי ביטול בגובה של 5% מעלות הפעילות או 100 ₪ הנמוך מבניהם.
 • בגין הודעת ביטול שתתקבל בדוא"ל פחות משבעה ימי עסקים לפני מועד הפעילות, לא יינתן החזר כספי.
נוהל ביטול מחנה קיץ:

אי הגעה של המשתתף לפעילות:

משתתף שלא הגיע לפעילות ללא הודעה מוקדמת, איחר או עזב פעילות מיוזמתו אינו זכאי להחזר כספי.

ביטול בשל תנאי מזג אוויר:

 • במקרה של מזג אוויר חריג (גשם או חמסין) עמותת אלול תפעיל שיקול דעת לגבי קיום הפעילות בתנאים אלה.
 • במקרה של מזג אוויר חריג, וכאשר העמותה החליטה לקיים את הפעילות, לקוח שלא יגיע מיוזמתו לטיול ולא יודיע על כך לא יהיה זכאי להחזר כספי.
ביטולים:

ניתן לבטל רישום למחנה הקיץ תוך 14 יום מיום הרישום באתר, ובלבד שהודעת הביטול הנ"ל  התקבלה בדוא"ל עד 2 ימי עסקים לפני מועד פתיחת מחנה הקיץ. במקרה כזה ינתן החזר כספי מלא בניכוי 5% מעלות המחנה או 100 ש"ח לפי הנמוך מבינהם.

חלפו 14 יום מיום הרישום למחנה הקיץ, תחול מדיניות הביטול שלהלן:

 • לקוח המבטל השתתפותו במחנה הקיץ עד 14 ימים, באמצעות הודעת ביטול בדוא"ל, לפני תחילת מחנה הקיץ – יגבו דמי ביטול בגובה 5% מעלות מחנה הקיץ או 100 ₪ הנמוך מבניהם.
 • לקוח המבטל השתתפותו במחנה הקיץ 14 ימים לפני תחילת הפעילות ועד 7 ימים לפני מועד מחנה הקיץ, באמצעות הודעת ביטול בדוא"ל, יחויב בדמי ביטול בשווי 10% מעלות מחנה הקיץ.
 • לקוח המבטל השתתפותו במחנה הקיץ 7 ימים לפני תחילת מחנה הקיץ ועד תום היום הראשון למחנה הקיץ, באמצעות הודעת ביטול בדוא"ל, יחויב בדמי ביטול בשווי 50% מעלות הפעילות.
 • לקוח המבטל את השתתפותו מיום הפעילות השני ואילך, באמצעות הודעת ביטול בדוא"ל, יחויב בדמי ביטול בשווי 100% מעלות מחנה הקיץ.

7. מדיניות פרטיות :

העמותה רואה חשיבות עליונה, הן כערך בפני עצמו והן מכח החוק, בשמירת הפרטיות  ולהלן יפורטו  העקרונות המנחים את פעולתה בכל הקשור בשמירה על פרטיותך ופרטיות המידע הנאגר אודותיך.

א. יצירת קשר / רישום לקבלת שירותי דברי פרסומת:
 • באתר ישנה אפשרות ליצירת קשר עם העמותה, גולש אשר פנה לעמותה דרך האתר, נותן הסכמתו  מראש לחזור אליו מעצם פנייתו, ולכך שפנייתו זו תתועד במערכת ניהול פניות של העמותה.
 • במידה ובאתר ישנה  אפשרות להירשם לקבל עדכונים, וחומרים פרסומיים ואחרים מהעמותה,  והינך נרשם, עצם הרישום מהווה הסכמה שלך מראש לכך ש: (1) העמותה או גורם אחר מטעמה יהיו רשאים לחזור אליו על מנת לדרוש פרטים נוספים ו/או לצרכי מענה על סקרים וסטטיסטיקה, (2) לכך שפרטייך יישמרו במאגר מידע של העמותה (3) שיישלחו אליך, באמצעות דיוור ישיר כמפורט להלן, עדכונים, ניוזלטר, חומרים פרסומים וחומרים אחרים. דע כי אין לך כל חובה חוקית למסור את פרטייך ו/או להירשם לשירות זה.
 • בהתאם לכך, הנך מסכים כי העמותה תשלח אליך, באמצעותה ו/או באמצעות גורם מטעמה, מדי פעם, בדואר רגיל, דואר אלקטרוני ו- SMS, טלפון או פקס, דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם") בנוסחו העדכני מעת לעת. הנך מסכים לכך שהעמותה ובאמצעותה ו/או באמצעות גורם מטעמה, ישתמשו במידע שתמסור– ובמידע שיאסף אודות דפוסי השימוש שלך באתר – לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה; ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם וחוק הגנת הפרטיות; או לצורך ביצוע סקרים, ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. מובהר כי העמותה תעביר את פרטייך לצדדים שלישיים מטעמה אך ורק לביצוע האמור לעיל, וכי על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה.
 • הנך רשאי לפנות אל העמותה, בכל עת, באמצעות דוא"ל  אל: elul@elul.org.il  ולדרוש הסרתך מרשימת הדיוור והפסקת השירות. 
ב. ייתכן שהסוגים הבאים של הפרטים האישיים שלך ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש על ידי העמותה:
 • הנאספים לפי סעיף 6 לעיל ויובהר כי הפרטים נאספים אצל העמותה ואצל הספק במערכת מאובטחת לפי תקן
 • מידע על המחשב שלך, כולל כתובת ה-IP שלך, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה;
 • מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר;
 • מידע, כמו למשל כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים בזמן ההרשמה לאתר שלנו;
 • מידע, כמו למשל השם וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים על מנת ליצור מנוי להודעות הדואר האלקטרוני ו/או הניוזלטר שלנו;
 • המידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתר שלנו;
 • מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו;
 • מידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר שלנו, כולל תוכן המסר והמטא-דאתה שלו;
 • כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים אלינו.
ג. שימוש בפרטים האישיים שלכם

בפרטים אישיים שנמסרו לנו דרך האתר שלנו ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו, או בעמודים הרלוונטיים שבאתר. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלכם למטרות הבאות:

 • ניהול האתר שלנו;
 • התאמה האישית של האתר עבורכם;
 • לאפשר לכם להשתמש בשירותים הזמינים באתר שלנו;
 • אספקה של שירותים שביקשתם דרך האתר;
 • לשלוח לכם הודעות תפעוליות שאינן שיווקיות;
 • לשלוח לכם התראות בדואר אלקטרוני שביקשתם באופן ספציפי;
 • שליחה של הניוזלטר שלנו אליכם בדואר אלקטרוני, אם ביקשתם זאת (אתם יכולים להודיע לנו בכל עת שכבר אין לכם צורך בניוזלטר);
ד. לידיעתך:

הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי העמותה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"). בנוסף, הנך זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יתוקן ו/או יימחק ממאגר המידע, בכפוף לדין.  לתשומת ליבך, יתכן שזכותך לגישה או לתיקון כאמור לעיל, תהיה מוגבלת על פי החוק.

ה. "עוגיות" (Cookies):

"עוגיה" היא מידע המושתל באופן אוטומטי בדיסק הקשיח של המחשב שלך כאשר אתה גולש באתרי אינטרנט מסוימים. עוגיה זו מסוגלת לזהות באופן ייחודי את הדפדפן שלך בפני השרת.  

העמותה  וצדדים שלישיים המפרסמים באתר משתמשים בקבצי עוגיות ("עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לרבות לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים הנוגעים לשימוש באתר, אימות פרטים, לצורך התאמת האתרים. להעדפות האישיות של המשתמשים, לצורכי אבטחת מידע, וכדי למנוע את הצורך בהזנת פרטי המשתמש באתר באזורים ייעודיים לכך.

משתמשים, שאינם מעוניינים לקבל קובצי Cookies, עשויים להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלהם. לשם כך, נדרש להשתמש בקובץ העזרה של הדפדפן. יתרה מכך, כל משתמש רשאי למחוק את העוגיות מהמחשב בכל עת. יובהר כי ביטול האפשרות לקבל קבצי Cookies עשוי להשפיע על הגלישה והשימוש בחוויית האתר.

ו. אבטחת מידע :

העמותה מחויבת להבטיח כי המידע שלך מוגן ומאובטח. על מנת למנוע גישה לנתונים אישיים העמותה פועלת בהתאם לנהלים פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים כדי להגן ולאבטח את המידע הנאגר על ידיה. עם זאת, בעוד שאמצעי אבטחת המידע באתר מצמצמים את הסיכונים לחדירה או שימוש בלתי-מורשה במידע, הרי שאין בהם בטחון מוחלט. העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש אם מידע זה אבד ו/או נעשה בו שימוש בלתי מורשה. אם אינך מסכים, אל תשתמש באתר.

7. שינויים בתנאי השימוש ומדיניות פרטיות:

העמותה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. אם יבוצעו שינויים מהותיים, לרבות, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

8. פרטים ליצירת קשר:

בכל שאלה או פנייה לעמותה בנושא תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ומאגר מידע הנך רשאי לפנות לעמותה כתובת elul@elul.org.il

Scroll to Top

רוצים לדבר?

לוגו אלול

מעדיפים שנחזור אליכם?

נשמח לייעץ ולענות על כל שאלה

ניתן להשאיר לנו פניה בטופס הבא ונחזור עם תשובה בהקדם

ניתן לציין דרך התקשרות מועדפת בתוכן הפניה

תרומה באמצעות טופס מאובטח

הצטרפו לקהילת 'אלול'